Yes and in other news

Discussion in 'Entertainment' started by Winky, Dec 20, 2009.

 1. Winky

  Winky Well-Known Member

  Brittany Murphy is still dead.
   
 2. Gonz

  Gonz molṑn labé Staff Member

  Who?
   
 3. valkyrie

  valkyrie Well-Known Member

  And... who?
   
 4. Winky

  Winky Well-Known Member

  ǝɹnʇןnɔ dood ɟo ǝɔuɐɹouƃı ɹnoʎ ƃuıןɐǝʌǝɹ ǝɯɐɥs ou ǝʌɐɥ ɹo sƃuıɥʇ ʍouʞ ʇou oʇ ssǝɟoɹd noʎ
  ǝsnɐɔ ǝsןǝ ǝuoʎɹǝʌǝ uɐɥʇ ɹǝʇʇǝq ǝɹɐ noʎ ʇɐɥʇ ʎɐs oʇ ƃuıʎɹʇ ǝɹɐ ǝןdoǝd noʎ ɟı ןןǝʇ uɐɔ ɹǝʌǝu ı
   
 5. Gonz

  Gonz molṑn labé Staff Member

  this belongs on teh entertainment forum....is that enough poop culture for you?

  *poof*


  here we are
   
 6. ResearchMonkey

  ResearchMonkey Well-Known Member

  She was the teen-aged chick on King of the hill. The stupid slutty one.
   
 7. Winky

  Winky Well-Known Member

  dust to dust

  Death IS entertainment!
   
 8. Gonz

  Gonz molṑn labé Staff Member

  lol

  That I've seen. LouAnn, if memory serves...
   
 9. Cerise

  Cerise Well-Known Member

  She don't lie, she don't lie, she don't lie......
   
 10. jimpeel

  jimpeel Well-Known Member

 11. valkyrie

  valkyrie Well-Known Member

  OH! She was in Girl Interupted as the chubby girl who fucked her dad and ate all the chicken.
   
 12. BeardofPants

  BeardofPants New Member

  So young.
   
 13. Gonz

  Gonz molṑn labé Staff Member

  Oh look, two more reasons to never see that movie.
   

Share This Page